KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

Termin i miejsce konsultacji:

11 grudnia 2019 r. godz. 16:00

Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1, Białowieża 17-230

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Firmą SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zaprasza na konsultacje dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Hajnówka oraz gminy Białowieża, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 689. Długość projektowanej ścieżki wynosi około 21 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności, PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ścieżki zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

W związku z powyższym dnia 11 grudnia 2019 roku o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, znajdującym się pod adresem: ul. Stoczek 2 w Białowieży, odbędzie się spotkanie Inwestora
oraz jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami i właścicielami działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją.

Na spotkaniu zostaną przedstawione oraz omówione przyjęte rozwiązania projektowe, w związku z tym będzie możliwość wglądu do dokumentacji projektowej, wyrażenia swoich opinii, uwag oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do bezpośredniego udziału w konsultacjach społecznych.

Dodatkowo w Urzędzie Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, a także na stronach internetowych SAFEGE i PZDW, zostaną udostępnione do wglądu plany sytuacyjne dotyczące projektu ścieżki rowerowej.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej do dnia 30.12.2019 r., na poniżej podane adresy:

Zamawiający:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130 fax. (85) 67 67 153

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka projektowa:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 47 942 47, Fax: +48 22 47 942 48,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

konsultacje

W dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 19:00 w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Warto przyjść i rozmawiać. to sprawa ważna dla nas, dla pokoleń, dla ludzi nie tylko z okolic.

Hajnówka, dnia 29.11.2018 r.

IP.604.4.2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Hajnówka na lata 2019-2029

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2019 – 2029

 

Na podstawie art. 17 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art.. 54 ust.2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1045 z późn. zm.) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39, przez 21 dni, w okresie od 29.11.2018 r. do 20.12.2018 r. w dni powszednie w godzinach:

  • poniedziałek – piątek  7:30-15:30

oraz na stronie internetowej pod adresem http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • W formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39,
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(uwagi zostaną przekazane do interpretacji dla Wykonawcy Projektu).

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hajnówka, poprzez przekazanie ich do rozważenia do Wykonawcy Projektu.

 

Załączniki:

  1. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019-2029. (część I , część II)
  2. Załącznik nr 1 do projektu Programu.
  3. Załącznik nr 2 do projektu Programu.
  4. Załącznik nr 3 do projektu Programu.

 

Wójt Gminy Hajnówka